Kinderalimentatie berekenen

14 mei 2024

Als jullie scheiden en minderjarige kinderen hebben, moeten jullie berekenen hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Dit kunnen jullie zelf doen of laten berekenen. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat de hoogte van je inkomen en de verdeling van de zorg invloed heeft op de hoogte van de kinderalimentatie. In dit artikel lees je hoe kinderalimentatie wordt berekend en waar je deze kunt laten (proef)berekenen.

Pagina inhoud

  Wat is kinderalimentatie?

  Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Deze onderhoudsplicht geldt totdat het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

  Tot de leeftijd van 18 jaar, maak je het bedrag over naar de andere ouder of naar een gezamenlijke kinderrekening. Zodra het kind 18 jaar is geworden, mag je het bedrag ook rechtstreeks aan je kind overmaken.

  Als je uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

  Kinderalimentatie laten berekenen

  Je kan de hoogte van de kinderalimentatie laten berekenen door experts, zoals advocaten, mediators of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). De berekening wordt gemaakt aan de hand van de officiële Tremanormen, die ook door rechtbanken worden gebruikt om de hoogte van de alimentatie uit te rekenen.

  Hoogte van de kinderalimentatie

  Je spreekt samen met je (ex-)partner af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie de betaler en ontvanger wordt. Je kunt de hoogte van dat bedrag zelf of door een expert laten berekenen. De uitkomst van de berekening van de expert geeft aan wat jullie beiden zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten van jullie kind(eren). 

  Je kunt natuurlijk samen een ander bedrag afspreken dan de berekening van de expert, maar je weet dan in ieder geval wat gangbaar is en wat door de rechtbank gehanteerd wordt. De rechter controleert of jullie overeengekomen bedrag mag, er zijn namelijk eisen aan de hoogte van kinderalimentatie. 

  Jaarlijkse indexering

  De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar met een bepaald percentage. Het percentage is gebaseerd op de loonstijgingen. Dit wordt indexering genoemd. De indexeringspercentages worden ieder jaar rond november vastgesteld. 

  Er wordt van jou en je (ex-)partner verwacht dat je per jaar zelf de berekening van de nieuwe hoogte aan alimentatie doet. Op de website van het LBIO kun je dit gemakkelijk berekenen middels een handige rekentool.

  Bekijk alles over kinderalimentatie

  Kinderalimentatie berekenen online bij Uitelkaar.nl

  Je kunt via Uitelkaar.nl je kinderalimentatie laten berekenen door het LBIO. Dit zit in de prijs van een ouderschapsplan inbegrepen. Uitelkaar.nl heeft een samenwerkingsverband met het LBIO. Wij regelen voor jullie een kinderalimentatieberekening op maat. 

  De berekening vragen jullie aan via je dossier. Jullie leveren de benodigde gegevens aan bij Uitelkaar.nl, waarna Uitelkaar.nl deze deelt met het LBIO. Het LBIO voert een kinderalimentatieberekening uit op basis van de regels die de rechter hanteert. Nadat de berekening is opgesteld, uploadt het LBIO deze in het dossier. Jullie kunnen daarna de afspraak over de kinderalimentatie opnemen in de afspraken op Uitelkaar.nl.

  Hoe wordt kinderalimentatie bij scheiding berekend?

  De berekening wordt op basis van de behoefte van het kind (wat heeft het kind nodig) en de draagkracht van de ouders (wat kan de ouder bijdragen) gemaakt. Het is voor de berekening van belang wat de woonsituatie is van jullie kind(eren), hoe jullie de zorg verdelen en of er eventueel sprake is van een onderhoudsverplichting voor kinderen die geen deel uitmaken van jullie gezin, zoals kinderen uit een vorige relatie die bij je ex-partner wonen. Lees meer over de berekening van kinderalimentatie in een samengesteld gezin. Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van de berekening.

  Wat heeft jullie kind nodig (wat zijn de behoeften van het kind)?

  Het gaat hier om de financiële behoefte van de kinderen. Dit verschilt per gezin. Als ouders veel inkomen hebben, wordt ervan uitgegaan dat er meer aan de kinderen wordt besteed dan wanneer er minder inkomen is. Uitgangspunt is dat de kinderen er door de scheiding financieel zo min mogelijk op achteruit gaan. Dus bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar wat het inkomen was van de ouders voordat ze uit elkaar gingen. De behoefte H wordt vervolgens bepaald aan de hand van een tabel die de rechtspraak hanteert

  Wat kan elke ouder bijdragen (wat is de draagkracht)?

  Vervolgens wordt gekeken hoeveel geld ouders beschikbaar hebben voor de kinderen, de zogenaamde draagkracht. Hierbij wordt gekeken naar de situatie ná de scheiding.

  De draagkracht is per ouder verschillend. Het kan namelijk zijn dat de ene ouder veel meer verdient dan de andere ouder. Hij/zij kan dan ook naar rato van het inkomen meer bijdragen aan de kosten van het kind.

  De draagkracht wordt berekend door naar het bruto inkomen van elke ouder apart te kijken. Vervolgens wordt er gekeken naar welke belastingen hier af gaan en toeslagen erbij komen. Dat bedrag wordt gezien als je netto inkomen. Dan wordt er een bedrag genomen dat je als ouder nodig hebt om rond te kunnen komen (dit heet draagkrachtloos inkomen). Het verschil tussen jouw netto inkomen en het bedrag dat je nodig hebt om rond te komen, bepaalt wat jouw draagkrachtruimte is. Van deze draagkrachtruimte is 70% beschikbaar voor kinderalimentatie en 30% voor jouzelf. Deze 70% wordt ook wel de draagkracht genoemd.

  De draagkracht is dus de ruimte die een ouder heeft om bij te dragen in de behoefte van het kind of de kinderen.

  Tenslotte wordt de behoefte van de kinderen over de ouders verdeeld. Een voorbeeld:

  Jullie hebben 1 kind en jullie inkomen was voor de scheiding gezamenlijk €4000. Uit de behoeftetabel blijkt dat de behoefte dan €550 is. Jullie hebben als ouders beiden draagkracht (dat wil zeggen geld over van je inkomen dat aan kinderalimentatie besteed kan worden). Dat is bij jou een bedrag van €400 en bij je (ex-)partner een bedrag van €600. Samen hebben jullie dus een draagkracht van €1000. Jullie verdelen de behoefte naar rato: jij neemt 40% van de behoefte voor je rekening en je partner 60%.

  Kindgebonden budget

  Wat ook nog een rol speelt in de berekening van kinderalimentatie is een eventueel kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast kinderbijslag. Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft dit invloed op het inkomen van beide ouders. Wellicht kwam je voor de scheiding niet in aanmerking voor het kindgebonden budget, maar na de scheiding wel. Of krijg je een hoger bedrag omdat je alleenstaande ouder bent geworden. De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het eventuele kindgebonden budget. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en hun leeftijd. Is je vermogen te hoog? Dan krijg je geen kindgebonden budget. Het kindgebonden budget kan berekend worden door de Belastingdienst. Om een idee te krijgen of je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget kun je een proefberekening maken. Je krijgt het kindgebonden budget vanzelf als je daar recht op hebt, tenzij je nog geen andere toeslagen ontvangt. In dat geval moet je het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. Voor de berekening van de kinderalimentatie wordt het kindgebonden budget bij het inkomen van de ouder die het ontvangt, opgeteld. Er wordt in de berekening van kinderalimentatie dus rekening gehouden met het kindgebonden budget.

  Zorgkorting

  En dan is er ook nog zogenaamde zorgkorting. Zorgkorting is de korting die in de kinderalimentatieberekening wordt toegepast bij de ouder waar het kind niet staat ingeschreven. Dit werkt als volgt: degene waar het kind staat ingeschreven, voldoet in principe alle kosten van het kind. Maar de ouder waar het kind niet staat ingeschreven, heeft ook kosten als het kind bij hem/haar is. Deze kosten zijn berekend in de zorgkorting. Dit wordt van het bedrag afgehaald dat je maandelijks kan bijdragen in de kosten van de kinderen, omdat je deze kosten zelf al maakt op de dagen dat de kinderen bij jou zijn. De korting is dus afhankelijk van hoeveel dagen de kinderen bij de ouder zijn waar het niet staat ingeschreven. Als dit 1 dag is in de week, heeft deze ouder minder kosten dan wanneer het 5 dagen zijn. Het bedrag dat hij of zij maandelijks moet betalen min de zorgkorting is het uiteindelijke kinderalimentatiebedrag.

  Zorgkorting is dus een korting die toegepast wordt bij de berekening van kinderalimentatie op basis van de wettelijke normen. De zorgkorting wordt berekend op grond van een bepaald percentage over de behoefte van het kind: dit kan verschillen van 15% tot 35% afhankelijk van het aantal dagen dat jullie kind of de kinderen bij de ouder verblijft waar hij of zij niet staat ingeschreven. Bij co-ouderschap is de zorgkorting 35%.

  Zelf de kinderalimentatie bepalen

  Al met al is de berekening van kinderalimentatie vrij complex. Je kunt deze zoals eerder gezegd, laten berekenen. Je kunt ook zelf een bedrag aan kinderalimentatie bepalen. Het is wel belangrijk dat dit een redelijk bedrag is. De rechter zal de kinderalimentatie anders niet goedkeuren. Je kunt altijd een kinderalimentatieberekening door een expert te laten maken en de uitkomst van die berekening als indicatie gebruiken voor een bedrag dat je samen aan kinderalimentatie afspreekt. Dan weet je zeker dat je ten minste in de goede orde van grootte zit. Het bedrag dat jullie overeenkomen leggen jullie vast in het ouderschapsplan. Als je er samen niet uitkomt, zal de rechter de officiële normen volgen.

  Over Uitelkaar.nl 

  Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42, een sociale onderneming. Onze maatschappelijke missie staat voorop: het scheidingsproces toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen we gebruikers in staat geschillen zoveel mogelijk samen op te lossen. Met ondersteuning waar nodig. 

  Wij werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties, waaronder Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Nibud, SI2 Fund en HiiL. Uitelkaar.nl voldoet als enige online scheidingsplatform aan de kwaliteitscriteria van de Raad voor Rechtsbijstand

  Bekijk alles over kinderalimentatie Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Is kinderalimentatie verplicht?

  15 mei 2024

  Om te weten of je recht hebt op kinderalimentatie of kinderalimentatie moet betalen, is het nodig om te weten of kinderalimentatie verplicht is in jouw situatie. Vervolgens zul je moeten bepalen welke regels er in jullie...

  Lees verder

  Kinderalimentatie: hoe lang moet ik betalen?

  24 januari 2023

  Tot wanneer ben je verplicht kinderalimentatie te betalen? Is dat tot 18 jaar of tot 21 jaar? En wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? Wat als je een werkend kind hebt, moet je dan nog steeds kinderalimentatie...

  Lees verder

  Kinderalimentatie berekening samengesteld gezin

  12 juli 2022

  Na scheiding kan een of kunnen beide ouders samen gaan wonen met hun nieuwe partner. Deze partner heeft wellicht ook al kinderen. De nieuwe gezinssituatie zorgt voor een samengesteld gezin. Dit heeft effect op de te...

  Lees verder