Privacyverklaring Uitelkaar.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn nodig om Uitelkaar.nl goed te laten werken. We beseffen dat de gegevens die je met ons deelt persoonlijk zijn. Daarom zetten wij ons ervoor in om zorgvuldig en veilig met jouw gegevens om te gaan.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de dienstverlening van Uitelkaar.nl, en worden uitsluitend verstrekt aan degenen die met die dienstverlening en de ondersteuning daarvan zijn belast. Uitwisseling van gegevens met andere instanties of voor commerciële doeleinden vindt niet plaats.

Uitelkaar.nl verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor data analyses ten behoeve van onze dienstverlening, functionaliteit en verbetering van de website. Uitelkaar.nl neemt de integriteitscode van MOA (Marketing-insights, Onderzoek & Analytics) in acht voor data analyses.

 

Uitelkaar.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

 

 1. Wie zijn wij?
 2. Ik ben alleen bezoeker van de website en heb mij niet geregistreerd
 3. Ik heb mij geregistreerd op Uitelkaar.nl voor een scheidings- en/of ouderschapsplan

1. Wie zijn wij?

Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42 B.V., een sociale onderneming. Onze maatschappelijk missie staat voorop: het recht toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen we klanten in staat geschillen zoveel mogelijk samen op te lossen. Met ondersteuning waar nodig. Wij zijn gevestigd aan de Binckhorstlaan 36 (2516BE), in Den Haag. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer m00005272. Wij hebben besloten geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@uitelkaar.nl of 085 - 070 2500.

2. Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom doen we dat?

Voor bezoekersanalyse en campagnes van Uitelkaar.nl verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw IP-adres, cookievoorkeuren en/of surfgedrag. Dit doen we voor website optimalisatie en om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Uitelkaar.nl verwerkt deze persoonsgegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven door cookies te accepteren. Voor meer informatie lees ons cookiebeleid.

Om je op de hoogte te houden over updates en ontwikkelingen van Uitelkaar.nl maken wij gebruik van een nieuwsbrief. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief verwerken wij jouw e-mailadres om je per e-mail updates te kunnen sturen.

Bewaartermijnen

Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid. Daar staat per individuele cookie beschreven hoe lang deze op jouw computer blijft staan. Jouw e-mailadres voor de nieuwsbrief bewaren wij zolang je ingeschreven staat. Uitelkaar.nl verwijdert uitgeschreven e-mailadressen jaarlijks. Uiteraard krijg je geen e-mails als je uitgeschreven bent. 

Uw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Die hebben wij hieronder voor je beschreven. Je kunt contact opnemen via info@uitelkaar.nl of 085 - 070 2500 als je gebruik wilt maken van deze rechten.

 • Je kunt Uitelkaar.nl vragen om inzage van of informatie over alle bij Uitelkaar.nl bekende persoonsgegevens van jou als bezoeker van de website.
 • Als je van mening bent dat wij verkeerde informatie over jou hebben, dan kun je ons daarvan op de hoogte stellen. Uitelkaar.nl past dan de gegevens voor je aan of laat je zien hoe je de gegevens zelf kunt aanpassen.
 • Je hebt de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van jou te verwijderen.
 • Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan heb je de mogelijkheid die verwerking te laten beperken.
 • Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens over te laten dragen door Uitelkaar.nl.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Uitelkaar.nl. Als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directe marketing, zal vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van jouw bezwaar direct gestopt worden met verwerking van die gegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht jouw klacht te behandelen.

3. Geregistreerde klanten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van geregistreerde klanten verwerken wij de volgende categorieën (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW+ gegevens
 • BSN-nummer

In de portal slaan wij de volgende gegevens op:

 • In de intake ingevulde antwoorden
 • Inhoud van afsprakenboxen
 • Chats en notificaties
 • Geüploade documenten
 • Daarnaast verwerken wij ook de gegevens van u als bezoeker van de website.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Als je je registreert, sluit je een overeenkomst met Justice42 B.V. voordat je gebruik kan maken van de online scheidingsportal van Uitelkaar.nl. Hiervoor moet je bij registratie actief een checkbox aanvinken waarbij je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden. De met Justice42 B.V. gesloten overeenkomst is gericht op het creëren van een digitaal scheidings- en/of ouderschapsplan. Om die overeenkomst na te kunnen komen, is voor Justice42 B.V. de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens noodzakelijk.

Uitelkaar.nl verzamelt en gebruikt steekproefsgewijs gegevens voor best practices. Het doel van best practices is het verbeteren van onze kwaliteit, vermijden van fouten, verbeteren van prestaties en het ontwikkelingen van nieuwe diensten. Het kan zijn dat jouw zaak wordt gebruikt voor deze best practices.

Om het gebruik van de portal mogelijk te maken, verwerken we deze gegevens:

 • Het e-mailadres en de voor- en achternaam zijn noodzakelijk voor communicatie van Uitelkaar.nl met beide (ex-)partners.
 • Geregistreerde klanten krijgen een SMS-code bij inloggen. Het 06-nummer is noodzakelijk om die two-factor authenticatie mogelijk te maken. Dit is een van de maatregelen om de gegevens in de portal goed te beveiligen.
 • Jouw antwoorden uit de intake, de verschillende versies van de afspraken in de afsprakenbox en chats verwerken we zodat jullie gezamenlijk aan de scheidingsafspraken kunt werken.
 • In het geval van een ouderschapsplan zijn de door beide (ex-)partners geüploade documenten noodzakelijk voor de kinderalimentatieberekening door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
 • Je NAW-gegevens zijn o.a. nodig om facturen te kunnen opmaken.

Om de review van de afspraken, afronding van het scheidings- en/of ouderschapsplan en andere dienstverlening van advocaten op Uitelkaar.nl mogelijk te maken, verwerken we deze gegevens:

 • De dienstverlener krijgt inzage in de antwoorden uit de intake, de chats en notificaties om een zo volledig mogelijk beeld van jouw situatie te kunnen krijgen.
 • De NAW+ gegevens en BSN-nummers van beide (ex-)partners en NAW+ gegevens en BSN-nummers van eventuele kinderen zijn vereist om het scheidingsplan- en/of ouderschapsplan bij de rechtbank te kunnen aanleveren.
 • De door beide (ex-)partners opgestelde inhoud van de afsprakenboxen is noodzakelijk om het scheidings- en/of ouderschapsplan op te maken en door de reviewer/mediator te laten beoordelen.
 • De door beide (ex-)partners geüploade documenten zijn noodzakelijk voor de reviewer/mediator om de inhoud van het scheidings- en ouderschapsplan te beoordelen en bij de rechtbank te kunnen aanleveren.

Opslaan en bewaren van gegevens

Zoals in de gebruikersovereenkomsten opgenomen, hanteert Uitelkaar.nl een bewaartermijn van zeven jaar voor alle in de portal opgeslagen (bijzondere) persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden bewaard op een server in de EU.

Uw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Die hebben wij hieronder voor je beschreven. Je kunt contact opnemen via info@uitelkaar.nl of 085 - 070 2500 als je gebruik wilt maken van deze rechten.

 • Je kunt Uitelkaar.nl vragen om inzage van of informatie over alle bij Uitelkaar.nl bekende persoonsgegevens van jou als geregistreerde klant van de portal.
 • Als je van mening bent dat wij verkeerde informatie over jou hebben, dan kun je ons daarvan op de hoogte stellen. Uitelkaar.nl past dan de gegevens voor je aan of laat je zien hoe je de gegevens zelf kunt aanpassen.
 • Je hebt de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van jou te verwijderen.
 • Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan heb je de mogelijkheid die verwerking te laten beperken.
 • Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens over te laten dragen door Uitelkaar.nl.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Uitelkaar.nl. Als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directe marketing, zal vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van jouw bezwaar direct gestopt worden met verwerking van die gegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht jouw klacht te behandelen.

Wijzigingen Privacyverklaring

Uitelkaar.nl houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Versie 25 april 2022