Gebruikersovereenkomst ouderschapsplan met mediation

U sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van Uitelkaar.nl met Justice42 B.V., en verklaart zich akkoord met de volgende afspraken:

Toegang tot en dienstverlening binnen Uitelkaar.nl

 1. Uitelkaar.nl helpt u met het opstellen van een ouderschapsplan met mediation.
 2. Voor het gebruik van de module 'Ouderschapsplan met mediation' van Uitelkaar.nl wordt een bedrag in rekening gebracht. In dit bedrag zit inbegrepen het gebruik van het platform, ondersteuning door een casemanager, gesprekken met een mediator, een kinderalimentatieberekening door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), review van de door u gemaakte afspraken door een mediator en omzetting van uw afspraken in een ouderschapsplan. Voor de tarieven zie https://uitelkaar.nl/kosten.
 3. Ter ondersteuning van het maken van afspraken over kinderalimentatie in het ouderschapsplan maakt het LBIO een kinderalimentatieberekening. Justice42 B.V. deelt daartoe persoonsgegevens met het LBIO die nodig zijn voor het maken van de berekening. De uitkomst van de berekening wordt door het LBIO aan beide partijen en Justice42 B.V. per e-mail verstuurd.
 4. Het ouderschapsplan met mediation wordt afgerond door een review van het ouderschapsplan. De mediator is de dienstverlener die tevens de review doet.
 5. De betaling gebeurt als volgt. Er zijn twee betaalmomenten waarop door middel van iDEAL een tarief wordt betaald. Zowel u als uw (ex-)partner kunnen het tarief voldoen. Het eerste betaalmoment is na het eerste gesprek met de mediator, het tweede betaalmoment is voorafgaand aan de review. Op https://uitelkaar.nl/kosten vindt u de hoogte van de tarieven per betaalmoment.
 6. Het is mogelijk een extra mediationgesprek af te nemen bovenop het standaard aantal gesprekken, als hier bij u of uw (ex-)partner behoefte aan is. Hiervoor wordt een aanvullend tarief gerekend. Zie https://uitelkaar.nl/kosten.
 7. Uitelkaar.nlbiedt daarnaast een aantal aanvullende diensten, waar mogelijk een extra tarief voor wordt gerekend. Deze diensten zijn niet verplicht. Zie voor kosten voor aanvullende diensten ook https://uitelkaar.nl/kosten.
 8. Op het moment dat u of uw (ex-)partner een dienstverlener inschakelt voor een aanvullende dienst komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 9. De persoon die een aanvullende dienst aanvraagt, betaalt voor beide (ex-)partners. In uw onderlinge afspraken kunt u afspraken maken over de verdeling van deze kosten.
 10. Uw account geeft uitsluitend toegang tot de module 'Ouderschapsplan met mediation' van Uitelkaar.nl.
 11. Voor het gebruik van Uitelkaar.nl is het noodzakelijk dat u de beschikking heeft over een computer met internet. Uitelkaar.nl is te gebruiken met de volgende browsers:
   1. Google Chrome
   2. Firefox
   3. Safari
   4. Internet Explorer
   5. Edge
 12. Voor het gebruik van Uitelkaar.nl kan het nodig zijn om een nieuwe browserversie te installeren. Verouderde browserversies worden niet ondersteund.

  Tarieven voor subsidiegerechtigden

 13. Indien u of uw (ex-)partner in aanmerking komt voor rechtsbijstandsubsidie, zijn de tarieven lager. Zie https://uitelkaar.nl/subsidie. Zodra u start met Uitelkaar.nl, kunt u een inkomensverklaring aanvragen via www.mijnrechtsbijstand.rvr.org. Indien u vervolgens de instructies volgt en de inkomensverklaring via Uitelkaar.nl deelt, past Justice42 B.V. vervolgens de juiste tarieven toe.
 14. De inkomensverklaring moet per persoon worden aangevraagd, omdat de Raad voor Rechtsbijstand individueel naar het inkomen kijkt. Dit betekent dat het ook kan dat alleen u of alleen uw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de inkomensverklaring. Dit geldt ook voor uw (ex-)partner.
 15. Privacy en verwerking van uw gegevens

 16. De privacyverklaring die Justice42 B.V. heeft opgesteld met betrekking tot Uitelkaar.nl om invulling te geven aan de verplichtingen die zij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft, maakt deel uit van het bepaalde in deze overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.
 17. U verleent door het aangaan van deze overeenkomst toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens door Justice42 B.V., die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Dat betekent onder andere dat u toestemming verleent voor de verwerking van die persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling aan Justice42 B.V. uit te voeren, om toegang te verlenen tot Uitelkaar.nl en om Uitelkaar.nl te gebruiken. De persoonsgegevens die in dat verband verwerkt worden, zijn (onder andere) uw naam en contactgegevens, uw bankrekeningnummer en uw e-mailadres.
 18. U verleent door het aangaan van deze overeenkomst tevens toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens door de bij Justice42 B.V. aangesloten mediators, die nodig zijn ter voorbereiding op de mediation. Dat betekent onder andere dat u toestemming verleent voor inzage door de mediator in de antwoorden die u gegeven heeft tijdens de intake. U verleent door het aangaan van deze overeenkomst tevens toestemming aan de werknemers van Justice42 B.V., belast met het casemanagement op Uitelkaar.nl om de mediator te ondersteunen, voor het uitwisselen van informatie tussen deze werknemers van Uitelkaar.nl en mediators ten behoeve van uw dossier op Uitelkaar.nl. Tijdens het eerste mediationgesprek tekenen u, uw (ex-)partner en de mediator ten behoeve van de mediation een mediationovereenkomst. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 19. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u zich er mee akkoord dat Justice42 B.V. de onder 15 bedoelde verwerking van persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) uitbesteedt aan door haar ingeschakelde verwerkers in de zin van de AVG.
 20. Justice42 B.V. is voor de persoonsgegevens die door u, uw (ex-)partner en/of de door u ingeschakelde dienstverleners worden opgeslagen in Uitelkaar.nl, te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Justice42 B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Justice42 B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die door Justice42 B.V. als verwerker zijn ingeschakeld. Justice42 B.V. heeft daarnaast afspraken gemaakt met de dienstverleners zoals bedoeld onder de punten 7 en 8 hierboven, ten aanzien van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Justice42 B.V. verplicht zich tenslotte persoonsgegevens uitsluitend te (laten) verwerken in opdracht van u of uw (ex-)partner en voorts tot geheimhouding van die persoonsgegevens door haar en door haar ingeschakelde derden.
 21. U stemt ermee in dat Justice42 B.V. dienstverleners toegang tot uw dossier in Uitelkaar.nl verleent en dus tot de door u, uw (ex-)partner en/of dienstverleners in Uitelkaar.nl opgeslagen persoonsgegevens zodra tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.
 22. Aansprakelijkheid

 23. Justice42 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die u lijdt door de handelwijze van een via Uitelkaar.nl ingeschakelde dienstverlener.
 24. Justice42 B.V. en de door haar ingeschakelde verwerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door het gebruik van Uitelkaar.nl.
 25. Toegang tot het dossier en bewaartermijn

 26. Uw toegang tot het dossier vervalt zeven jaar na sluiting van het dossier. Na die termijn heeft Justice42 B.V. het recht uw dossier te vernietigen.
 27. Indien u uw (ex-)partner via Uitelkaar.nl uitnodigt om samen in Uitelkaar.nl te werken, geeft u Justice42 B.V. toestemming om uw (ex-)partner toegang te geven tot het dossier. Ieder van u heeft toegang tot alle gegevens die in Uitelkaar.nl zijn vastgelegd door u, uw (ex-)partner en/of de door u ingeschakelde dienstverlener(s). Deze toegang wordt niet beperkt doordat één van u beiden stopt met het gebruik van Uitelkaar.nl. Op uw gezamenlijk verzoek kunnen uw persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht gaat u ermee akkoord dat uw persoons- en andere gegevens onderdeel worden van het (digitale) dienstverlenersdossier dat de dienstverlener zeven jaar moet bewaren.
 28. Ontbinding

 29. Door het aangaan van deze overeenkomst doet u afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat u toegang hebt verkregen tot Uitelkaar.nl. De afstand laat uw recht op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst onverlet.
 30. Afspraken samenwerking en beslechting geschillen

 31. Bij deze overeenkomst horen ook de 'Afspraken samenwerking en beslechting geschillen'. Indien u uw (ex-)partner uitnodigt binnen Uitelkaar.nl, verklaart u zich akkoord met deze afspraken
 32. De bepalingen 25 t/m 28 van deze gebruikersovereenkomst in combinatie met de in punt 25 genoemde afspraken betreffen een zogenoemd derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW. Dit betekent dat de bepalingen 25 t/m 28 en de afspraken doorwerken in de verhouding tussen u en uw (ex-)partner, ondanks dat uw (ex-)partner geen partij is bij deze gebruikersovereenkomst. Op het moment dat uw (ex-)partner eenzelfde gebruikersovereenkomst met Justice42 B.V. aangaat, verklaart hij zijn gebondenheid aan de bepalingen 25 t/m 28 en de afspraken jegens u. In geval uw (ex-)partner u via Uitelkaar.nl uitnodigt, geldt hetzelfde: door het aangaan van deze gebruikersovereenkomst verklaart u zich gebonden aan de bepalingen 25 t/m 28 en de afspraken jegens uw (ex-)partner.
 33. Door u akkoord te verklaren met de 'Afspraken samenwerking en beslechting geschillen', legt u vast hoe u omgaat met de situatie waarin u het over één of meer punten oneens bent met uw (ex-)partner of bij het maken van afspraken vastloopt. Door aanvaarding van de afspraken legt u met uw (ex-)partner vast dat geschillen worden opgelost door middel van mediation, advies of beslissing en dat u zich beiden zult inzetten voor het samen tot stand brengen van een ouderschapsplan.
 34. Door aanvaarding van de afspraken door u beiden, is ieder van u gerechtigd om een mediator, adviseur of beslisser in te schakelen op het moment dat u er niet uitkomt samen. Op het moment van inschakelen komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener, onafhankelijk van wie de dienstverlener inschakelt.
 35. Versie 2 juli 2020