Afspraken samenwerking en beslechting geschillen

Uitelkaar.nl helpt u en uw (ex-)partner met het samen opstellen van een scheidingsplan en/of ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is nodig als u minderjarige kinderen heeft. In Uitelkaar.nl vindt u informatie, hulpmiddelen en tips die u en uw (ex-)partner helpen om afspraken te maken over de scheiding.

Het doel van Uitelkaar.nl is om samen met uw (ex-)partner te komen tot afspraken, die door middel van Uitelkaar.nl omgezet worden in een scheidingsplan en/of ouderschapsplan. Door het uitnodigen van uw (ex-)partner of door het accepteren van de uitnodiging van uw (ex-)partner spreekt u met uw (ex-)partner het volgende af:

 

1. De informatie en gegevens die u en uw (ex-)partner in Uitelkaar.nl invoeren of verstrekken, al dan niet aan een dienstverlener, zijn juist en volledig.

2. U zet zich in om samen tot afspraken te komen en gedraagt zich met respect tegenover uw (ex-)partner en dienstverleners.

3. De keuze voor een een module met mediation kunnen u en uw (ex-)partner maken voordat u zich op Uitelkaar.nl registreert. De mediator helpt om tot afspraken te komen als er hulp gewenst is bij de onderlinge communicatie of bij specifieke onderwerpen. Er komt dan een mediationovereenkomst tot stand. Als u hier niet voor kiest, start u met de basismodule.

Mediation is op basis van vrijwilligheid en ieder van de partijen heeft het recht de mediation op elk gewenst moment te beëindigen en de in dat kader gevoerde onderhandelingen af te breken. Ook de reviewer heeft het recht om de zaak te beëindigen indien zich een omstandigheid voordoet die naar zijn oordeel tot beëindiging van de review moet leiden.

4. Ook tijdens het werken binnen Uitelkaar.nl kunnen aanvullende diensten van mediation, advies, beslissing, pensioenadvies en/ of financieel overzicht worden aangevraagd. In het kader van het vroegtijdig en zo effectief mogelijk oplossen van geschillen, spreekt u met elkaar af dat ieder van u, volgens de procedures die uitvoerig in Uitelkaar.nl worden toegelicht, een onafhankelijk mediator, adviseur of beslisser kan inschakelen die u helpt om samen tot een oplossing te komen bij één of meer onderwerpen. U spreekt hierbij met uw (ex-)partner af dat u zowel aan mediation, advies als het verkrijgen van een beslissing meewerkt, ook als de ander de mediator, adviseur of beslisser heeft ingeschakeld.

5. De door een beslisser genomen beslissing is in principe bindend voor u en uw (ex-)partner, tenzij u samen met uw (ex-)partner tot andere afspraak komt. Als u, uw (ex-)partner of u beiden fundamentele bezwaren tegen de beslissing heeft, kan de beslisser om een herziening van zijn beslissing gevraagd worden.

6. Mediators, adviseurs en beslissers werken op Uitelkaar.nl volgens de procedures en de waarborgen die op Uitelkaar.nlzijn beschreven. Bij mediation, advies en beslissing zijn u, uw (ex-)partner en de dienstverlener tegenover elkaar gebonden aan de regels voor de procedure die daar zijn omschreven. Op het moment dat u of uw (ex-)partner een mediator, adviseur of beslisser inschakelt om te helpen bij het vinden van een oplossing, komt er een overeenkomst van opdracht tot mediation, advies of beslissing tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de mediator, adviseur of beslisser via Uitelkaar.nl.

7. Het scheidingsplan wordt afgerond met een review. In het geval van mediation wordt de review uitgevoerd door de betrokken mediator en is de review onderdeel van de mediationovereenkomst. In het geval van de basismodule zonder mediation, komt er op het moment dat u en uw (ex-)partner een reviewer inschakelen om het scheidingsplan af te ronden een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u en de reviewer via Uitelkaar.nl. Bij een review wordt de beslissing van onder 5. slechts beperkt getoetst: de reviewer gaat uit van de (juridische) juistheid van de beslissing. Wel beoordeelt de reviewer de feitelijke en praktische uitvoerbaarheid van het volledige scheidingsplan. Dit betekent dat de reviewer kijkt naar de uitvoerbaarheid van alle afspraken tezamen.

Indien uw reviewer een vFAS-advocaat mediator is, dan zijn op zijn/haar dienstverlening de vFAS-gedragsregels van toepassing: https://www.verenigingfas.nl/algemeen/gedragsregels. U verklaart kennis te hebben genomen van deze Gedragsregels. Bovendien maken zij deel uit van deze overeenkomst. Bovendien geldt voor vFAS-advocaat-mediators een aparte klachtenregeling, waarbij u een klacht kunt indienen bij de secretaris van het bestuur van de vFAS conform het vFAS Klachtenreglement Mediation.

8. Als u alleen een ouderschapsplan heeft gemaakt, gaat de casemanager na of het ouderschapsplan kennelijke/opvallende gebreken vertoont op het punt van feitelijke en praktische uitvoerbaarheid.

9. De reviewer (mediator) en casemanager kunnen aanbevelingen doen voor aanpassing van uw voorgenomen afspraken. Zij blijven altijd neutraal.

10. Deelname aan Uitelkaar.nl is vrijwillig. Ieder van u is gerechtigd om met deelname aan Uitelkaar.nl te stoppen. Aan de in het kader van de onderhandelingen, mediation of beslissing tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner.

11. Nadat het scheidingsplan is goedgekeurd door de reviewer (mediator), wordt het scheidingsplan omgezet in een convenant, dat u samen met uw (ex-)partner ondertekent. Daarmee worden de afspraken definitief en zijn ze gereed om door de Rechtbank behandeld te worden.

12. Als u alleen een ouderschapsplan heeft gemaakt, wordt het ouderschapsplan beschikbaar voor download en ondertekening.

Versie 2 juli 2020