Begrippenlijst

 • Dienstverlener: Reviewer of mediator of casemanager.
 • Dienstverlener voor extra diensten: Juridisch adviseur, pensioenadviseur, financieel adviseur, beslisser, kinderalimentatie berekenaar, partneralimentatie berekenaar.
 • Verwerkers: Dienstverleners (voor extra diensten), samenwerkingspartners.
 • Derden: Iedereen die géén dienstverlener (voor extra diensten) of verwerker is.

Overeenkomst van opdracht - review

Hierbij geeft u - ook namens uw (ex-)partner - de reviewer (dienstverlener), de opdracht tot review binnen Uitelkaar.nl, overeenkomstig de ‘ Afspraken samenwerking en beslechting geschillen’ uit de op uw plan gespecificeerde gebruikersovereenkomst. De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

 • Voor de review is een vast tarief verschuldigd. Indien u of uw (ex-)partner op basis van de inkomensverklaring, die u via www.mijnrechtsbijstand.rvr.org hebt opgevraagd, in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief lager. Voor meer informatie kunt u www.uitelkaar.nl/kosten raadplegen. De betaling wordt binnen Uitelkaar.nl uitgevoerd met gebruikmaking van iDEAL.
 • Een gedeelte van dit bedrag komt ten goede van de expert die de review uitvoert. Een ander gedeelte komt ten goede van Justice42 B.V. U ontvangt dan ook per e-mail twee losse facturen.
 • U en uw (ex-)partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement van Justice42 B.V. en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van:
  • in geval van de module ‘Scheidingsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidingsplan (met mediation);
  • in geval van de module ‘Scheidings- en ouderschapsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidings- en ouderschapsplan (met mediation).
 • Hierbij geeft u de reviewer toestemming om het volledige dossier in te zien in Uitelkaar.nl en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het reviewproces. De review zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van u en uw (ex-)partner en is verplicht tot geheimhouding.
 • U en uw (ex-)partner zorgen ervoor dat de reviewer beschikt over een volledig scheidingsplan, met alle stukken die volgens de door Uitelkaar.nl aangeboden checklist vereist zijn. Daarnaast zorgen u en uw (ex-)partner ervoor dat de informatie in uw dossier volledig en juist is. Mocht de reviewer aanvullende informatie nodig hebben in het kader van de review, dan zorgen u en uw (ex-)partner ervoor dat u die tijdig aan de reviewer verstrekt.
 • De reviewer beoordeelt het scheidingsplan op juridische houdbaarheid, volledigheid en praktische uitvoerbaarheid. De reviewer beoordeelt ook of het scheidingsplan compleet is en of alle stukken die nodig zijn voor de formalisering van het scheidingsplan in het dossier aanwezig zijn.
 • De reviewer kan u en uw (ex-)partner aanwijzingen voor aanpassing van uw voorgenomen afspraken geven. De reviewer blijft altijd neutraal.
 • Indien de reviewer het scheidingsplan gecontroleerd heeft en in orde heeft bevonden, vraagt hij u en uw (ex-)partner om toestemming voor het definitief maken daarvan, waarbij hij ook inzicht geeft in de kosten die verbonden zijn aan het gerechtelijk afronden van de scheidingsprocedure. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht door de reviewer. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur van de reviewer. Ook wanneer de reviewer voor u uittreksels uit openbare registers heeft opgevraagd, wordt dit apart in rekening gebracht.
 • Als u en uw (ex-)partner instemmen met het definitief maken van het scheidingsplan en de kosten van gerechtelijke afronding, neemt de reviewer de daarvoor benodigde stappen. De review is op basis van vrijwilligheid en ieder van de partijen heeft het recht de review op elk gewenst moment te beëindigen en de in dat kader gevoerde onderhandelingen af te breken. Ook de reviewer heeft het recht om de zaak te beëindigen indien zich een omstandigheid voordoet die naar zijn oordeel tot beëindiging van de review moet leiden.
 • In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan de review en/of het definitief maken van het scheidingsplan, neemt de reviewer contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw (ex-)partner niet tot overeenstemming kunnen komen, rondt de reviewer de review af zonder het definitief maken van het scheidingsplan en beëindigt hij zijn werkzaamheden. Aan de tot nog toe tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner. Indien tussen partijen geen scheidingsplan tot stand gekomen is en tussen hen een procedure wordt gevoerd over de (gevolgen van de) scheiding, zullen zij in deze procedure geen mededelingen doen van over hetgeen in de mediation is gebeurd of besproken en eveneens geen stukken uit de procedure bij uitelkaar.nl overleggen. Verder zullen zij de reviewer niet als getuige oproepen.
 • De uitvoering van de werkzaamheden van de reviewer voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de ‘Handleiding dienstverleners’ in acht.
 • De reviewer is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de reviewer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de reviewer is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat onder de verzekeringsovereenkomst van de reviewer tot uitkering komt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van de reviewer komt.
 • Al hetgeen tijdens de review door de partijen wordt meegedeeld (ook in de chatfunctie) is vertrouwelijk, evenals het concept scheidingsplan. De reviewer verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de beide partijen geen informatie aan derden over de zaak, behoudens voor zover de informatieverstrekking noodzakelijk is voor het inwinnen van adviezen door andere deskundigen. De reviewer staat er voor in dat deze deskundigen zich eveneens tot geheimhouding verplichten.
 • De reviewer neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. U, uw (ex-)partner en de reviewer stemmen ermee in dat alle geschillen die ontstaan tussen de reviewer en u worden opgelost volgens het reglement geschillencommissie advocatuur.
 • U en uw (ex-)partner doen afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW.

Versie 13 juli 2021