Standaardzinnen scheidingsplan

Scheidingsplan

Fiscale afspraken

 • Optie 1 We spreken af dat het fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat het scheidingsverzoek is ingediend en we ieder op een apart adres staan ingeschreven.
 • Optie 2 We weten dat ons fiscaal partnerschap in principe ten einde komt op het moment dat het verzoek tot scheiding/om ons geregistreerd partnerschap te laten ontbinden is ingediend en we niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. We spreken af dat we in afwijking daarvan ons fiscaal partnerschap tot het einde van dit jaar verlengen.
 • Wij weten dat de mogelijkheid bestaat dat voor de eigen woning een andere einddatum geldt. Over de periode dat we nog fiscaal partner zijn, zullen wij nog in overleg met elkaar de aangiften inkomstenbelasting (laten) doen. De belastingaanslagen die betrekking hebben op deze periode komen voor rekening van beiden voor de helft. Eventuele teruggaven over deze periode delen wij ook. Voor de periode daarna zullen we eigen aangifte (laten) doen. We spreken wel af dat we in de individuele aangiften rekening houden met voor elkaar relevante onderdelen (zoals de eigen woning en partneralimentatie).
 • We maken wel/niet gebruik van de scheidingsregeling. We spreken wel/niet af dat de teruggave over de hypotheekrente toekomt aan degene die de hypotheekrente heeft betaald.
 • Als deze afspraken leiden tot een niet te voorziene situatie, spreken wij af in gesprek met elkaar de onvoorziene gevolgen tot een minimum te beperken voor beide partijen. Als er een geschil ontstaat met de belastingdienst over aanslagen inkomstenbelasting over de jaren dat we fiscaal partner waren, spreken we af dat wij dit geschil in overleg met elkaar (eventueel met behulp van een fiscaal adviseur) zullen proberen op te lossen.
 • Wij hebben geprobeerd de fiscale afspraken zo evenredig mogelijk te maken. Wij hebben in ieder geval niet de bedoeling gehad één van beiden te bevoordelen met deze regeling.

Kwijting en vrijwaring

  We verklaren dat wij de bezittingen en schulden evenwichtig en op een redelijke manier hebben verdeeld. Wij begrijpen dat de gemaakte afspraken bindend zijn en wij hierop niet meer kunnen terugkomen. We weten dat de afspraken in dit scheidingsplan van toepassing zijn op ons tweeën, maar dat ze niet bindend zijn voor derden. Als wij de afspraken in het scheidingsplan over en weer zijn nagekomen, hebben wij niets meer van elkaar te vorderen. Komt een van ons de afspraken niet na dan kan de ander van hem of haar schadevergoeding en nakoming vragen. De afspraken in het scheidingsplan kunnen niet ontbonden worden.

Ouderschapsplan

Introductie ouderschapsplan

 • We hebben de afspraken met de kinderen besproken, zoveel dat mogelijk was.
 • We vinden het belangrijk dat het contact met onze kinderen zo min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed.
 • We hebben gezamenlijk het gezag over de kinderen. Dit blijft zo na de scheiding.

Verzekering

 • We zorgen ervoor dat we beiden een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de kinderen afsluiten.

School

 • Een keuze voor een (type) school maken we gezamenlijk. We zullen de kinderen afhankelijk van hun leeftijd en de omstandigheden betrekken bij deze keuze. We zullen betrokken blijven bij de voortgang op de school.
 • We zullen de informatie- en ouderavonden (bij voorkeur) gezamenlijk of in onderling overleg apart/alleen bezoeken.

Medische zaken

 • We nemen zo veel mogelijk samen beslissingen over medische zaken. Als er acute medische problemen zijn, dan zal de ouder bij wie het kind is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder zo spoedig mogelijk informeren.
 • We zorgen ervoor dat de kinderen naar de tandarts gaan.
 • We zorgen ervoor dat de kinderen tegen ziektekosten verzekerd zijn. De eventuele premie voor aanvullende verzekeringen zal worden voldaan door de (invullen: vader of moeder).
 • Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.

Contact familie

 • De ene ouder zal contact tussen de kinderen en de familieleden van de andere ouder niet in de weg staan.
 • Na overlijden van een van ons zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie van de overleden ouder en de kinderen intact te laten en zoveel mogelijk stimuleren.