Overeenkomst van opdracht - bemiddeling

Hierbij geeft u - ook namens uw (ex-)partner - de bemiddelaar de opdracht tot bemiddeling binnen uitelkaar.nl, overeenkomstig de Afspraken samenwerking en beslechting geschillen uit de op uw plan gespecificeerde gebruikersovereenkomst. De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

 • Voor de bemiddeling is een vast tarief verschuldigd. Het tarief voor bemiddeling is € 400. Indien u of uw (ex-)partner op basis van de inkomensverklaring, die u via www.mijnrechtsbijstand.rvr.org hebt opgevraagd, in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief lager. In het geval van een module ‘Ouderschapsplan’ is er geen mogelijkheid voor u of uw (ex-)partner om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor meer informatie kunt u www.uitelkaar.nl/kosten raadplegen. De betaling wordt binnen uitelkaar.nl uitgevoerd met gebruikmaking van iDEAL.
 • Een gedeelte van dit bedrag komt ten goede van de expert die de bemiddeling uitvoert. Een ander gedeelte komt ten goede van Justice42 B.V.. U ontvangt dan ook per e-mail twee losse facturen.
 • Heeft u en/of uw (ex-)partner gekozen voor beslissing, dan heeft het verzoek om bemiddeling voorrang.
 • U en uw (ex-)partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement Justice42 B.V. en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van:
  • in geval van de module ‘Ouderschapsplan’: de Gebruikersovereenkomst ouderschapsplan;
  • in geval van de module ‘Scheidingsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidingsplan (met mediation);
  • in geval van de module ‘Scheidings- en ouderschapsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidings- en ouderschapsplan (met mediation).
 • Hierbij geeft u de bemiddelaar toestemming om het volledige dossier in te zien in uitelkaar.nl en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het bemiddelingsproces. De bemiddelaar zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van u en uw (ex-)partner en is verplicht tot geheimhouding.
 • De bemiddelaar begeleidt u en uw (ex-)partner bij het maken van afspraken over het onderwerp of de onderwerpen waarop u er niet uitkomt. De bemiddelaar helpt u en uw (ex-)partner bij het onderzoeken van uw beider belangen en bij het zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de belangen van u allebei. Mocht het nodig zijn, dan kan de bemiddelaar u en uw (ex-)partner ook informeren over en helpen bij het begrijpen van het juridische kader.
 • U en uw (ex-)partner zorgen ervoor dat de bemiddelaar beschikt over de voor de bemiddeling relevante informatie. Daarnaast zorgen u en uw (ex-)partner ervoor dat de informatie volledig en juist is. Mocht de bemiddelaar aanvullende informatie nodig hebben in het kader van bemiddeling, dan zorgen u en uw (ex-)partner ervoor dat de bemiddelaar hier tijdig over beschikt.
 • De bemiddeling vindt plaats via de communicatiemiddelen binnen uitelkaar.nl. De bemiddelaar blijft altijd neutraal. Wel kan de bemiddelaar als dat nodig is u en uw (ex-)partner afzonderlijk benaderen voor meer informatie.
 • In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan de bemiddeling, neemt de bemiddelaar contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw (ex-)partner niet tot overeenstemming kunnen komen, beëindigt de bemiddelaar zijn werkzaamheden. Aan de in het kader van de onderhandelingen of bemiddeling tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner.
 • De uitvoering van de werkzaamheden van de bemiddelaar voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de Handleiding dienstverleners in acht.
 • De bemiddelaar is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de bemiddelaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft.
 • De bemiddelaar neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. U, uw (ex-)partner en de bemiddelaar stemmen ermee in dat alle geschillen die ontstaan tussen u en de bemiddelaar worden opgelost volgens het reglement geschillencommissie advocatuur.
 • U en uw (ex-)partner doen afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat de bemiddelaar met zijn werkzaamheden is begonnen. De afstand laat het recht van u beiden op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst door de bemiddelaar onverlet.

 

versie 18 oktober 2018