Begrippenlijst

 • Dienstverlener: Reviewer of mediator of casemanager.
 • Dienstverlener voor extra diensten: Juridisch adviseur, pensioenadviseur, financieel adviseur, beslisser, kinderalimentatie berekenaar, partneralimentatie berekenaar.
 • Verwerkers: Dienstverleners (voor extra diensten), samenwerkingspartners.
 • Derden: Iedereen die géén dienstverlener (voor extra diensten) of verwerker is.

Gebruikersovereenkomst scheidingsplan met mediation

Je sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van Uitelkaar.nl met Justice42 B.V., en verklaart je akkoord met de volgende afspraken:

Toegang tot Uitelkaar.nl

 1. Uitelkaar.nl helpt je met opstellen van een scheidingsplan met mediation.
 2. Voor het gebruik van de module 'Scheidingsplan met mediation' van Uitelkaar.nl wordt een bedrag in rekening gebracht. In dit bedrag zit inbegrepen het gebruik van het platform, ondersteuning door een casemanager, gesprekken met een mediator, review van de door jou gemaakte afspraken door een mediator, omzetting van uw afspraken in een echtscheidingsconvenant en indiening van het scheidingsverzoek bij de rechtbank. Voor de tarieven zie https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/betalen-hoe-werkt-het.
 3. Nadat de mediator het eerste gesprek heeft ingepland, betaal je op het eerste betaalmoment voor het gebruik van Uitelkaar.nl en het eerste gesprek door middel van iDEAL. Zowel jij als jouw (ex-)partner kunnen het bedrag voldoen.
 4. Indien je met behulp van Uitelkaar.nl een dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt, ben je daarvoor de tarieven verschuldigd, zoals genoemd op https://uitelkaar.nl/kosten.
 5. Jouw account geeft uitsluitend toegang tot de module 'Scheidingsplan met mediation' van Uitelkaar.nl.
 6. Voor het gebruik van Uitelkaar.nl is het noodzakelijk dat je de beschikking hebt over een computer met internet. Uitelkaar.nl is te gebruiken met de volgende browsers:
  1. Google Chrome

  2. Firefox

  3. Safari

  4. Edge

  Voor het gebruik van Uitelkaar.nl kan het nodig zijn om een nieuwe browserversie te installeren. Verouderde browserversies worden niet ondersteund.

  Dienstverlening binnen Uitelkaar.nl

 7. In Uitelkaar.nl kun je tegen voorafgaande betaling door middel van iDEAL dienstverleners voor extra diensten inschakelen. Dit is niet verplicht. Voor een overzicht van de beschikbare extra diensten kijken op https://uitelkaar.nl/alle-diensten onder het kopje ‘Extra diensten’.
 8. Een extra dienst schakel je in door deze in de portal op de ondersteuningspagina aan te vragen. Op het moment dat jij of jouw (ex-)partner een dienstverlener voor extra diensten inschakelt, wordt de dienstverlener aan jouw zaak gekoppeld ter uitvoering van de extra dienst, of je wordt doorverwezen naar de dienstverlener van de door jou ingeschakelde dienst.
 9. Op het moment dat jij of jouw (ex-)partner een dienstverlener inschakelt voor advies komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen jou, jouw (ex-)partner en de dienstverlener. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 10. Het scheidingsplan met mediation wordt afgerond door een review. De mediator is de dienstverlener die tevens de review doet. Dit is verplicht. De review is onderdeel van de mediation.
 11. De betaling gebeurt als volgt. Er zijn twee betaalmomenten waarop door middel van iDEAL een tarief wordt betaald. Zowel jij als jouw (ex-)partner kunnen het tarief voldoen. Het eerste betaalmoment is na het eerste gesprek met de mediator, het tweede betaalmoment is voorafgaand aan de review. Op https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/betalen-hoe-werkt-het vind je de hoogte van de tarieven per betaalmoment.
 12. Het is mogelijk een extra mediationgesprek af te nemen bovenop het standaard aantal gesprekken, als hier bij jou of jouw (ex-)partner behoefte aan is. Hiervoor wordt een aanvullend tarief gerekend. Zie https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/betalen-hoe-werkt-het
 13. De persoon die een dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt, betaalt voor beide (ex-)partners. In jullie onderlinge afspraken kunt jullie afspraken maken over de verdeling van deze kosten.
 14. Tarieven voor subsidiegerechtigden

 15. Indien jij of jouw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie, zijn de tarieven lager. Zie https://uitelkaar.nl/subsidie. Zodra je start met Uitelkaar.nl, kun je een inkomensverklaring aanvragen via de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Je ontvangt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen. Deze kun je vervolgens uploaden in het digitale dossier. Na verwerking van de inkomensverklaring, past Justice42 B.V. de juiste tarieven toe.
 16. De inkomensverklaring moet per persoon worden aangevraagd, omdat de Raad voor Rechtsbijstand individueel naar het inkomen kijkt. Dit betekent dat het ook kan dat alleen jij of alleen jouw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de inkomensverklaring. Dit geldt ook voor jouw (ex-)partner.
 17. Privacy en verwerking van uw gegevens

 18. De privacyverkaring die Justice42 B.V. heeft opgesteld met betrekking tot Uitelkaar.nl om invulling te geven aan de verplichtingen die zij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft, maakt deel uit van het bepaalde in deze overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaar je je akkoord met de inhoud van de privacyverkaring.
 19. Je verleent door het aangaan van deze overeenkomst toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens door Justice42 B.V., die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Dat betekent onder andere dat je toestemming verleent voor de verwerking van die persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling aan Justice42 B.V. uit te voeren, om toegang te verlenen tot Uitelkaar.nl en om Uitelkaar.nl te gebruiken. De persoonsgegevens die in dat verband verwerkt worden, zijn (onder andere) jouw naam en contactgegevens, jouw bankrekeningnummer en jouw e-mailadres.
 20. Je verleent door het aangaan van deze overeenkomst tevens toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens door de bij Justice42 B.V. aangesloten mediators, die nodig zijn ter voorbereiding op de mediation. Dat betekent onder andere dat je toestemming verleent voor inzage door de mediator in de antwoorden die je gegeven hebt tijdens de intake. Je verleent door het aangaan van deze overeenkomst tevens toestemming aan de werknemers van Justice42 B.V., belast met het casemanagement op Uitelkaar.nl om de mediator te ondersteunen, voor het uitwisselen van informatie tussen deze werknemers van Uitelkaar.nl en mediators ten behoeve van jouw dossier op Uitelkaar.nl. Tijdens het eerste mediationgesprek tekenen jij, jouw (ex-)partner en de mediator ten behoeve van de mediation een mediationovereenkomst. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 21. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaar je je er mee akkoord dat Justice42 B.V. de onder 17 bedoelde verwerking van persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) uitbesteedt aan door haar ingeschakelde verwerkers in de zin van de AVG.
 22. Justice42 B.V. is voor de persoonsgegevens die door jou, jouw (ex-)partner en/of de door jullie ingeschakelde dienstverleners (voor extra diensten) worden opgeslagen in Uitelkaar.nl, te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Justice42 B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Justice42 B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die door Justice42 B.V. als verwerker zijn ingeschakeld. Justice42 B.V. heeft daarnaast afspraken gemaakt met de dienstverleners (voor extra diensten) zoals bedoeld onder de punten 9 en 10 hierboven, ten aanzien van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Justice42 B.V. verplicht zich tenslotte persoonsgegevens uitsluitend te (laten) verwerken in opdracht van jou of jouw (ex-)partner en voorts tot geheimhouding van die persoonsgegevens door haar en door haar ingeschakelde derden.
 23. Je stemt ermee in dat Justice42 B.V. dienstverleners (voor extra diensten) toegang tot jouw dossier in Uitelkaar.nl verleent en dus de opgeslagen persoonsgegevens zodra tussen jou, jouw (ex-)partner en de dienstverlener (voor extra diensten) zoals bedoeld onder de punten 9 en 10 een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.
 24. Je stemt ermee in dat notificaties uit het systeem worden verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres. Daarnaast ontvang je, maximaal 4 keer per jaar, een nieuwsbrief met daarin informatie over ontwikkelingen op het gebied van scheiden. Je kunt je te allen tijden afmelden van deze nieuwsbrief.
 25. Aansprakelijkheid

 26. Justice42 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die je lijdt door de handelwijze van een via Uitelkaar.nl ingeschakelde dienstverlener (voor extra diensten).
 27. Justice42 B.V. en de door haar ingeschakelde verwerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die je lijdt door het gebruik van Uitelkaar.nl.
 28. Toegang tot het dossier en bewaartermijn

 29. Jouw toegang tot het dossier vervalt zeven jaar na sluiting van het dossier. Na die termijn heeft Justice42 B.V. het recht jouw dossier te vernietigen.
 30. Indien je jouw (ex-)partner via Uitelkaar.nl uitnodigt om samen in Uitelkaar.nl te werken, geef je Justice42 B.V. toestemming om jouw (ex-)partner toegang te geven tot het dossier. Ieder van jou heeft toegang tot alle gegevens die in Uitelkaar.nl zijn vastgelegd door jou, jouw (ex-)partner en/of de door jullie ingeschakelde dienstverlener(s) (voor extra diensten). Deze toegang wordt niet beperkt doordat één van jullie beiden stopt met het gebruik van Uitelkaar.nl. Op jouw gezamenlijk verzoek kunnen jouw persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht ga je ermee akkoord dat jouw persoons- en andere gegevens onderdeel worden van het (digitale) dienstverlenersdossier dat de dienstverlener (voor extra diensten) zeven jaar moet bewaren.
 31. Ontbinding

 32. Door het aangaan van deze overeenkomst doe je afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat je toegang hebt verkregen tot Uitelkaar.nl. De afstand laat jouw recht op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst onverlet.
 33. Afspraken samenwerking en beslechting geschillen

 34. Aan deze overeenkomst zijn afspraken voor het gebruik van Uitelkaar.nl gehecht. Indien je jouw (ex-)partner uitnodigt binnen Uitelkaar.nl, verklaart je je akkoord met de afspraken.
 35. De bepalingen 27 t/m 30 van deze gebruikersovereenkomst in combinatie met de in punt 27 genoemde afspraken betreffen een zogenoemd derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW. Dit betekent dat de bepalingen 27 t/m 30 en de afspraken doorwerken in de verhouding tussen jou en jouw (ex-)partner, ondanks dat jouw (ex-)partner geen partij is bij deze gebruikersovereenkomst. Op het moment dat jouw (ex-)partner eenzelfde gebruikersovereenkomst met Justice42 B.V. aangaat, verklaart hij zijn gebondenheid aan de bepalingen 27 t/m 30 en de afspraken jegens jou. In geval jouw (ex-)partner jou via Uitelkaar.nl uitnodigt, geldt hetzelfde: door het aangaan van deze gebruikersovereenkomst verklaar je je gebonden aan de bepalingen 27 t/m 30 en de afspraken jegens jouw (ex-)partner.
 36. Door je akkoord te verklaren met de afspraken die aan deze gebruikersovereenkomst zijn gehecht, leg je vast hoe je omgaat met de situatie waarin je het over één of meer punten oneens bent met jouw (ex-)partner of bij het maken van afspraken vastloopt. Door aanvaarding van de afspraken leg je met jouw (ex-)partner vast dat geschillen worden opgelost door middel van mediation, advies of beslissing of een andere eventuele beschikbare extra dienst en dat jullie je beiden zullen inzetten voor het samen tot stand brengen van een scheidingsplan.
 37. Door aanvaarding van de afspraken door jullie beiden, is ieder van jullie gerechtigd om een dienstverlener (voor extra diensten) in te schakelen op het moment dat jullie er niet uitkomen samen. Op het moment van inschakelen komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen jou, jouw (ex-)partner en de dienstverlener, onafhankelijk van wie de dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt.
 38. Versie 9 juni 2023