Begrippenlijst

 • Dienstverlener: Reviewer of mediator of casemanager.
 • Dienstverlener voor extra diensten: Juridisch adviseur, pensioenadviseur, financieel adviseur, beslisser, kinderalimentatie berekenaar, partneralimentatie berekenaar.
 • Verwerkers: Dienstverleners (voor extra diensten), samenwerkingspartners.
 • Derden: Iedereen die géén dienstverlener (voor extra diensten) of verwerker is.

Gebruikersovereenkomst scheidings- en ouderschapsplan

U sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van Uitelkaar.nl met Justice42 B.V., en verklaart zich akkoord met de volgende afspraken:

Toegang tot Uitelkaar.nl

 1. Uitelkaar.nl helpt u met het opstellen van een scheidings- en ouderschapsplan.
 2. Voor de toegang tot de module 'Scheidings- en ouderschapsplan' van Uitelkaar.nl wordt een bedrag in rekening gebracht. Zie https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/betalen-hoe-werkt-het.
 3. Na een proefperiode van 5 dagen, die ingaat vanaf het moment dat u en uw (ex-)partner de intake hebben afgerond en waarin u gratis gebruik maakt van Uitelkaar.nl, betaalt u door middel van iDEAL. Zowel u als uw (ex-)partner kunnen het bedrag voldoen.
 4. Indien u met behulp van Uitelkaar.nl een dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt, bent u daarvoor de tarieven verschuldigd, zoals genoemd op https://uitelkaar.nl/kosten.
 5. Uw account geeft uitsluitend toegang tot de module 'Scheidings- en ouderschapsplan' van Uitelkaar.nl.
 6. Voor het gebruik van Uitelkaar.nl is het noodzakelijk dat u de beschikking heeft over een computer met internet. Uitelkaar.nl is te gebruiken met de volgende browsers:
   1. Google Chrome

   2. Firefox

   3. Safari

   4. Edge

  Voor het gebruik van Uitelkaar.nl kan het nodig zijn om een nieuwe browserversie te installeren. Verouderde browserversies worden niet ondersteund.

  Dienstverlening binnen Uitelkaar.nl

 7. Ter ondersteuning van het maken van afspraken over kinderalimentatie in het ouderschapsplan maakt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een kinderalimentatieberekening. Justice42 B.V. deelt daartoe persoonsgegevens met het LBIO die nodig zijn voor het maken van de berekening. De uitkomst van de berekening wordt door het LBIO aan beide partijen en Justice42 B.V. per e-mail verstuurd.
 8. In Uitelkaar.nl kunt u tegen voorafgaande betaling door middel van iDEAL dienstverleners voor extra diensten inschakelen. Dit is niet verplicht. Voor een overzicht van de beschikbare extra diensten kijken op www.uitelkaar.nl/alle-diensten/ onder het kopje ‘Extra diensten’.
 9. Op het moment dat u of uw (ex-)partner een dienstverlener inschakelt voor advies, bemiddeling of beslissing komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 10. Het scheidings- en ouderschapsplan wordt afgerond door een review. Dit is verplicht. Op het moment dat u en uw (ex-)partner een reviewer inschakelen, komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de reviewer. Justice42 B.V. is geen partij bij die overeenkomst.
 11. De persoon die een dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt, betaalt voor beide (ex-)partners. In uw onderlinge afspraken kunt u afspraken maken over de verdeling van deze kosten.
 12. Tarieven voor subsidiegerechtigden

 13. Indien u of uw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie, zijn de tarieven lager. Zie https://uitelkaar.nl/subsidie. Zodra u start met Uitelkaar.nl, kunt u een inkomensverklaring aanvragen door het formulier 'Aanvraag inkomensverklaring' in te vullen. Deze kunt u vervolgens uploaden in het digitale dossier. De casemanager zorgt ervoor dat het formulier wordt opgestuurd naar de Raad voor Rechtsbijstand. Zij zullen de inkomensverklaring afgeven. Na verwerking van de inkomensverklaring, past Justice42 B.V. de juiste tarieven toe.
 14. De inkomensverklaring moet per persoon worden aangevraagd, omdat de Raad voor Rechtsbijstand individueel naar het inkomen kijkt. Dit betekent dat het ook kan dat alleen u of alleen uw (ex-)partner in aanmerking komt voor subsidie. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de inkomensverklaring. Dit geldt ook voor uw (ex-)partner.
 15. Privacy en verwerking van uw gegevens

 16. De privacyverklaring die Justice42 B.V. heeft opgesteld met betrekking tot Uitelkaar.nl om invulling te geven aan de verplichtingen die zij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft, maakt deel uit van het bepaalde in deze overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.
 17. U verleent door het aangaan van deze overeenkomst toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens door Justice42 B.V. die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Dat betekent onder andere dat u toestemming verleent voor de verwerking van die persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling aan Justice42 B.V. uit te voeren, om toegang te verlenen tot Uitelkaar.nl en om Uitelkaar.nl te gebruiken. De persoonsgegevens die in dat verband verwerkt worden, zijn (onder andere) uw naam en contactgegevens, uw bankrekeningnummer en uw e-mailadres.
 18. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u zich er mee akkoord dat Justice42 B.V. de onder 15 bedoelde verwerking van persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) uitbesteedt aan door haar ingeschakelde verwerkers in de zin van de AVG.
 19. Justice42 B.V. is voor de persoonsgegevens die door u, uw (ex-)partner en/of de door u ingeschakelde dienstverleners worden opgeslagen in Uitelkaar.nl, te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Justice42 B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Justice42 B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die door Justice42 B.V. als verwerker zijn ingeschakeld. Justice42 B.V. heeft daarnaast afspraken gemaakt met de dienstverleners (voor extra diensten) zoals bedoeld onder de punten 9 en 10 hierboven, ten aanzien van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Justice42 B.V. verplicht zich tenslotte persoonsgegevens uitsluitend te (laten) verwerken in opdracht van u of uw (ex-)partner en voorts tot geheimhouding van die persoonsgegevens door haar en door haar ingeschakelde derden.
 20. U stemt ermee in dat Justice42 B.V. dienstverleners (voor extra diensten) toegang tot uw dossier in Uitelkaar.nl verleent en dus de opgeslagen persoonsgegevens zodra tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener (voor extra diensten) zoals bedoeld onder de punten 9 en 10 een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.
 21. Aansprakelijkheid

 22. Justice42 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die u lijdt door de handelwijze van een via Uitelkaar.nl ingeschakelde dienstverlener (voor extra diensten).
 23. Justice42 B.V. en de door haar ingeschakelde verwerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door het gebruik van Uitelkaar.nl.
 24. Toegang tot het dossier en bewaartermijn

 25. Uw toegang tot het dossier vervalt zeven jaar na sluiting van het dossier. Na die termijn heeft Justice42 B.V. het recht uw dossier te vernietigen.
 26. Indien u uw (ex-)partner via Uitelkaar.nl uitnodigt om samen in Uitelkaar.nl te werken, geeft u Justice42 B.V. toestemming om uw (ex-)partner toegang te geven tot het dossier. Ieder van u heeft toegang tot alle gegevens die in Uitelkaar.nl zijn vastgelegd door u, uw (ex-)partner en/of de door u ingeschakelde dienstverlener(s) (voor extra diensten). Deze toegang wordt niet beperkt doordat één van u beiden stopt met het gebruik van Uitelkaar.nl. Op uw gezamenlijk verzoek kunnen uw persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht gaat u ermee akkoord dat uw persoons- en andere gegevens onderdeel worden van het (digitale) dienstverlenersdossier dat de dienstverlener (voor extra diensten) zeven jaar moet bewaren.
 27. Ontbinding

 28. Door het aangaan van deze overeenkomst doet u afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat u toegang hebt verkregen tot Uitelkaar.nl. De afstand laat uw recht op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst onverlet.
 29. Afspraken samenwerking en beslechting geschillen

 30. Bij deze overeenkomst horen ook de 'Afspraken samenwerking en beslechting geschillen'. Indien u uw (ex-)partner uitnodigt binnen Uitelkaar.nl, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.
 31. De bepalingen 23 t/m 27 van deze gebruikersovereenkomst in combinatie met de afspraken betreffen een zogenoemd derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW. Dit betekent dat de bepalingen 23 t/m 27 en de afspraken doorwerken in de verhouding tussen u en uw (ex-)partner, ondanks dat uw (ex-)partner geen partij is bij deze gebruikersovereenkomst. Op het moment dat uw (ex-)partner eenzelfde gebruikersovereenkomst met Justice42 B.V. aangaat, verklaart hij zijn gebondenheid aan de bepalingen 23 t/m 27 en de afspraken jegens u. In geval uw (ex-)partner u via Uitelkaar.nl uitnodigt, geldt hetzelfde: door het aangaan van deze gebruikersovereenkomst verklaart u zich gebonden aan de bepalingen 23 t/m 27 en de afspraken jegens uw (ex-)partner.
 32. Door u akkoord te verklaren met de 'Afspraken samenwerking en beslechting geschillen', legt u vast hoe u omgaat met de situatie waarin u het over één of meer punten oneens bent met uw (ex-)partner of bij het maken van afspraken vastloopt. Door aanvaarding van de afspraken legt u met uw (ex-)partner vast dat geschillen worden opgelost door middel van advies of beslissing of een andere eventuele beschikbare extra dienst en dat u zich beiden zult inzetten voor het samen tot stand brengen van een scheidings- en ouderschapsplan.
 33. Door aanvaarding van de afspraken door u beiden, is ieder van u gerechtigd om een dienstverlener (voor extra diensten) in te schakelen op het moment dat u er niet uitkomt samen. Op het moment van inschakelen komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u, uw (ex-)partner en de dienstverlener, onafhankelijk van wie de dienstverlener (voor extra diensten) inschakelt.

Versie 13 juli 2021