Begrippenlijst

 • Dienstverlener: Reviewer of mediator of casemanager.
 • Dienstverlener voor extra diensten: Juridisch adviseur, pensioenadviseur, financieel adviseur, beslisser, kinderalimentatie berekenaar, partneralimentatie berekenaar.
 • Verwerkers: Dienstverleners (voor extra diensten), samenwerkingspartners.
 • Derden: Iedereen die géén dienstverlener (voor extra diensten) of verwerker is.

Overeenkomst van opdracht - beslissing

Hierbij geef je - ook namens jouw (ex-)partner - de beslisser (dienstverlener voor extra diensten), de opdracht tot beslissing binnen Uitelkaar.nl, overeenkomstig de Afspraken Samenwerking en beslechting geschillen uit de op jouw plan gespecificeerde gebruikersovereenkomst. Dit is een advies waaraan partijen in principe zijn gebonden en waarvan alleen afgeweken kan worden in de situatie die hieronder bij 8 beschreven wordt. De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

 • Voor de beslissing is een vast tarief verschuldigd. Indien jij of jouw (ex-)partner op basis van de inkomensverklaring, die via de Raad voor Rechtsbijstand is opgevraagd, in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief lager. Voor meer informatie kun je https://uitelkaar.nl/hoe-werkt-het/kosten raadplegen. De betaling wordt binnen uitelkaar.nl uitgevoerd met gebruikmaking van iDEAL.
 • Een gedeelte van dit bedrag komt ten goede van de expert die de beslissing uitvoert. Een ander gedeelte komt ten goede van Justice42 B.V. Je ontvangt dan ook per e-mail twee losse facturen.
 • Hebben jij en/of jouw (ex-)partner gekozen voor bemiddeling, dan heeft het verzoek om bemiddeling voorrang.
 • Jij en jouw (ex-)partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement van Justice42 B.V. en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van:
  • in geval van de module ‘Ouderschapsplan’: de Gebruikersovereenkomst ouderschapsplan;
  • in geval van de module ‘Scheidingsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidingsplan (met mediation);
  • in geval van de module ‘Scheidings- en ouderschapsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidings- en ouderschapsplan (met mediation).
 • Hierbij geef je de beslisser toestemming om het volledige dossier in te zien in Uitelkaar.nl en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het beslissingsproces. De beslisser zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van jou en jouw (ex-)partner en is verplicht tot geheimhouding.
 • De beslisser neemt een beslissing op basis van de informatie die jij en jouw (ex-)partner aan hem verstrekken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de trialoog binnen Uitelkaar.nl. De beslisser blijft altijd neutraal. Wel kan de beslisser als dat nodig is jou of jouw (ex-)partner afzonderlijk benaderen voor meer informatie. Jij en jouw (ex-)partner zorgen ervoor dat de beslisser, jij en jouw (ex-)partner beschikken over de voor de beslissing relevante informatie. Daarnaast zorgen jij en jouw (ex-)partner ervoor dat de informatie volledig en juist is. Mocht de beslisser aanvullende informatie nodig hebben in het kader van de beslissing, dan zorgen jij en jouw (ex-)partner ervoor dat de beslisser hier tijdig over beschikt.
 • De beslisser neemt een beslissing op basis van de wederzijdse belangen van jou en jouw (ex-)partner. Bij het nemen van de beslissing kijkt de beslisser ook naar juridische en feitelijke haalbaarheid en duurzaamheid. De beslisser geeft jou en jouw (ex-)partner inzicht in hoe zijn beslissing tot stand is gekomen en waarop deze is gebaseerd.
 • Conform de afspraken die je met jouw (ex-)partner hebt gemaakt, is de door de beslisser genomen beslissing in principe bindend voor jou en jouw (ex-)partner binnen Uitelkaar.nl. Dit betekent dat de beslissing een onderdeel wordt van het scheidingsplan of ouderschapsplan in Uitelkaar.nl, tenzij je samen met jouw (ex-)partner tot een andere afspraak komt. Als jij, jouw (ex-)partner of jullie beiden fundamentele bezwaren tegen de beslissing heeft of hebben, kan de beslisser om een herziening van zijn beslissing gevraagd worden.
 • De uitvoering van de werkzaamheden van de beslisser voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de ‘Handleiding dienstverleners’ in acht.
 • De beslisser is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de beslisser afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft.
 • De beslisser neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. Jij, jouw (ex-)partner en de beslisser stemmen ermee in dat alle geschillen die ontstaan tussen jullie en de beslisser worden opgelost volgens het reglement geschillencommissie advocatuur.
 • Jij en jouw (ex-)partner doen afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat de beslisser met zijn werkzaamheden is begonnen. De afstand laat het recht van jullie beiden op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst door de beslisser onverlet.
Versie 13 juli 2021